Privacyverklaring

Privacyverklaring Sint-Hubertusgilde Liessel

Het Gilde St. Hubertus is gevestigd te Liessel (hierna te noemen: het gilde) en
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
40238109. Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking in het kader van de
Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacyverklaring omschrijft welke
persoonsgegevens het gilde verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens
worden gebruikt.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
1.1 Het gilde verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u:
a. zich inschrijft / aanmeldt als lid van het gilde;
b. contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, een contactformulier op de website, telefonisch
e.d.).
c. aan een bedrijf verbonden bent, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of
hebben gehad.
1.2 Het gilde verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:
a. voorletters en naam;
b. geboortedatum;
c. adres;
d. e-mailadres;
e. telefoonnummer;
f. leeftijd;
g. geslacht;
h. rekeningnummer(s);
i. lidmaatschapsgegevens van de KNTS;
j. en voorts mogelijk relevante gegevens (zoals vrijwilligersfunctie(s) binnen het
gildewezen;
k. browsercookies.
1.3 Het gilde kan deze gegevens gebruiken om:
 het organiseren van het gilde;
 uitvoeren van activiteiten;
 het verstrekken van de gepersonaliseerde documenten;
 beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening);
 voorlichting (informatievoorziening);
 onderzoek (ontwikkeling in het gildewezen);
 handhaving.

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR
U kunt contact opnemen met het gilde per e-mail:
secr.hubertusgildeliessel@gmail.com
(a) meer informatie over de wijze waarop het gilde persoonsgegevens verwerkt;
(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
(c) inzage in de persoonsgegevens die het gilde met betrekking tot u verwerkt;
(d) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door het gilde.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS
3.1 Het gilde zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring
genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.
3.2 Het gilde treft adequate technische en organisatorische maatregelen om
uw gegevens te beveiligen.

4. DERDEN
4.1 Het gilde kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:
 Gildekring Peelland waarbij het gilde aangesloten is;
 Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden waarbij het gilde via Gildekring
Peelland aangesloten is;
 Koepel Nederlandse Traditionele Schutters
 Opdrachtgevers van het gilde (voor de uitvoering van de dienstverlening);
 personen en instanties die zich bezighouden met de controle en handhaving van de
Wapenwet en daarop gebaseerde regelgeving.
4.2 Het gilde verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1.
tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of het gilde daartoe verplicht is
op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

5. WIJZIGINGEN
Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden
daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

Liessel,
Bestuursvergadering 18 juni 2018
Vastgesteld 26 juni 2018